Waterschap Haaksbergen

Van het waterschap te Haaksbergen hebben de schapen in tijdelijke rasters
het retentiegebied rond de Zoddebeek begraasd.

Beekdallandschap;

Tot het gebied van de beekdalen behoren de gronden in de dalen en zijdalen van de verschillende beken. De Binnenbeek, die overgaat in de Hagmolen-/Hegebeek, de Buurserbeek ten zuiden van de kern Haaksbergen de Zoddebeek en de Koffygoot.

De bebossing in de beekdalen is redelijk in stand gehouden. De Buurserbeek loopt zelfs grotendeels langs of door boskavels heen. De recreatieve waarde, die deze beek heeft, is terug te vinden door de verspreide ligging van vakantiehuisjes, campings, en een recreatieterrein.
Het bebouwingspatroon is dun en vertoont een grote mate van spreiding. De veelal agrarische bebouwing is aan de rand van de beekdalen gelegen. Opvallend is dat de bebouwing nabij de Buurserbeek gemengd is. De boerderijen en recreatiewoningen liggen gespreid, maar de dichtheid is groter. De Buurserbeek is een meer gesloten landschap ten opzichte van de overige beken in de gemeente, die een meer open karakter hebben.

Lagere delen van de beekdalen behoren ook tot de jonge ontginningen. Nabij de Zoddebeek en de Hagebeek is dit duidelijk in het landschap waarneembaar. Het wegenpatroon is rechter en de kavels zijn groter en meer rechthoekig van vorm.