Lankheet  'Appelhof '

Hier grazen onze schapen in een raster van draden. Dit is een klein stukje van circa 1 hectare. Het doel is voornamelijk het Pijpenstrootje, Prunus en ruwe Berk aan te pakken zodat er weer heide kan groeien.

Het landgoed Lankheet ligt ten noorden van Eibergen en ten zuiden van Haaksbergen op de hoge zandgronden tussen de Buurserbeek en de Berkel. Ongeveer twee derde deel van het landgoed ligt in de provincie Overijssel; het andere deel ligt in de provincie Gelderland.

Het Lankheet is 450 hectare groot en is vernoemd naar het bos dat twee zeventiende-eeuwse erven omsluit: Oud- en Nieuw Lankheet. Doordat de familie Lankheet lange tijd de boerderij bewoonde, kregen erf en bos in de volksmond deze familienaam mee.

Naast het Lankheetbos bepaalden oorspronkelijk nog twee andere bossen het aangezicht van de zandrug: het Assinkbos en het Honeschbos. Het landschap bestond in het verleden uit golvende heidevelden en de lager gelegen veenmoerassen.

Voor de vorming van het landschap hebben verschillende ijstijden hun invloed gehad en later heeft de mens dit proces voortgezet. Eeuwenlange bewerking van het land gaf het Twentse landschap de vorm die het tot ongeveer 1850 heeft behouden. De periode 1850-1940 is een tijd van grote veranderingen geweest. Er was de opkomst van de industrie en nieuwe technieken en voorzieningen deden hun intrede.

Door de aanleg van wegen, waterwegen, spoorlijnen, de groei van steden en dorpen en de opkomst van de textielindustrie veranderde het aanzien van Twente aanzienlijk. De familie Van Heek en dan met name Gerrit Jan van Heek sr. heeft sterk bijgedragen aan de ontwikkeling van de textielindustrie. Doordat deze industrie zo'n hoge vlucht nam, werd het mogelijk om overtollige winsten in grond te beleggen. Gronden, al dan niet met opstallen, werden aangekocht, waaronder Het Lankheet. Onder invloed van verschillende generaties veranderden de gronden sterk van aanzien.

Het Lankheet kent enkele broekbossen waar in de winter het waterpeil boven het maaiveld staat en waar 's zomers het grond water vaak niet dieper dan 60 cm wegzakt. Ze zijn daarom erg gevoelig voor verdroging. In de broekbossen komt voornamelijk zwarte els voor en verder Gelderse roos, Aalbes, Zwarte bes, Elzenzegge, IJle zegge en Groot heksenkruid. Broekbossen werden in het verleden veelal gebruikt voor hakhout en ze werden daarom periodiek afgezet. Vlakbij de Mallemse Meertjes ligt een elzen-berkenbroekbos, waarin naast Zwarte els ook veel berken staan. Omdat het om voedselarme, zure grond gaat komt hier veel veenmos voor. Om deze bijzondere bossen te behouden, wordt de nodige aandacht aan het waterbeheer besteed.

Het Lankheet kent een aantal karakteristieke droge en vochtige heidevelden. Dit zijn restanten van het uitgestrekte heide-areaal zoals dat vroeger voorkwam in dit deel van Twente. Een probleem voor heidevelden vormt de vergrassing als gevolg van verhoogde stikstofconcentraties in de lucht. Daardoor vinden we in de droge heiden veel bochtige smele. In de vochtige heiden treffen we vaak het pijpenstrootje aan. Op Het Lankheet wordt de vergrassing van de heide tegengegaan door de inzet van Franse bergpaarden, de Merens. Deze gitzwarte paarden kunnen zomer en winter buiten leven. Wanneer in de zomer de vochtige dopheidevelden met de vele kruiden als beenbreek, veenbies, veenpluis, eenarig wollegras, wilde gagel en de zeldzame klokjesgentiaan begaanbaar zijn, grazen ze daar. In de winter zijn de drogere struikheidevelden aan de beurt. Hier groeien verder pilzegge, tormentil, kruipbrem en stekelbrem. De heidevelden zijn overigens niet ontsloten door paden, omdat ze te gevoelig zijn voor verstoring.

In of aan de randen van de heidevelden ligt een aantal vennen waarvan sommige het gehele jaar door waterhoudend zijn. De overige vennen hebben alleen in de winter, in het voorjaar en na hevige regenval water in hun natuurlijke laagten. Dat het water langere tijd kan blijven staan heeft te maken met de ondoordringbare leemlaag in de ondergrond. Veenmos is de meest voorkomende plantensoort in deze vennen. Darnaast groeit er veenpluis, zwarte zegge en knol rus.

(Bron: Landgoed Het Lankheet, een uitgave van Vereniging Overijssels Particulier Grondbezit Dalfsen, 1999 en is verkrijgbaar bij de VVV Haaksbergen)