Landgoed het Waarrecht

Landgoed "Het Waarrecht" te Buurse is een restant van voormalige markegrond van Buurse en bestaat uit bos, enkele heideveldjes en een Cranberry veld. In dit bosgebied voeren we afwisselend begrazing uit met onze Herdwick schapen, geiten en in het verleden ook met Shetlandpony's.  

Landgoed Het Waarrecht (Buurse). Restant van voormalige markegrond van Buurse. Bij de verdeling van de marke Buurse gekocht door de textielfamilie Elderink, daarna vererfd aan de familie Jannink.

De grondlegging van het huidige landgoed is ontstaan uit, sinds 1834 en 1840, verworven oude erven door Joost Maurits Elderink en Engelbert Elderink. Aan deze oude erven, die in hun oorsprong wellicht teruggaan tot de tijd toen Karel de Grote het land der Saksen gewelddadig onderwierp, waren verbonden rechten in de "Wahre", het gemeenschappelijk grondgebied der Saksische Marke, hetwelk ruim anderhalve eeuw geleden door de verdeling der Markegronden als 'gemeen' bezit heeft opgehouden te bestaan.

Sindsdien is door verwerving en uitruil van percelen, destijds voornamelijk bestaand uit heide of oude landbouwgronden, een nagenoeg aaneengesloten grondgebied gevormd.

Dit deel van het familiebezit heeft zijn oorspronkelijke naam 'het Wahr-recht' aan voornoemde rechten in de 'Wahre' ontleend.

Om het hoofd te kunnen blijven bieden tegen allerlei vormen van bedreiging van dit reeds meer dan anderhalf eeuw oude familiebezit hebben de huidige eigenaren nu gekozen voor een aangepaste administratief-organisatorische structuur, echter onder dezelfde overkoepelende naam 'het Waarrecht'.

Rond de eeuwwisseling zijn hier de eerste bossen aangelegd en voor de benodigde ontsluiting is omstreeks de dertiger jaren een zandweg door het gehele landgoed aangelegd, welk zandwegenstelsel, vanwege de voortgaande bebossing uitgebreid is.

Belangrijke gevolgen voor de waterhuishouding zijn hoofdzakelijk ontstaan door ingrepen van provinciale waterschapswerken in het belang van omliggende landbouwgebieden. Door kanalisatie is een oude beek verdwenen en vormt een steeds dalend grondwaterpeil een ware bedreiging voor de instandhouding van de bestaande vegetatie.

Doordat dit terrein voornamelijk bestaat uit natuur en bosterrein, met een grote variatie aan begroeing, komt er van nature ook een grote verscheidenheid aan fauna voor, welke hier hun (noodzakelijke) rust en broedplaatsen vinden en hebben. Wil men ook de kans blijven scheppen om de dieren in deze natuur tegen te komen en wil men verstoring of verdwijnen van bepaalde diersoorten voorkomen, dan is een juiste geleiding van het publiek middels de beperkte open te stellen wegen en paden noodzakelijk.